วัตถุประสงค์

การสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียนครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. เสริมสร้างชุมชนผ้าพื้นเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศใกล้เคียง เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจในเรื่องผ้าพื้นเมือง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องเนื้อผ้า เทคนิคการผลิตผ้า ศิลปะการสร้างลวดลายบนผ้า วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอิทธิพลในการผลิตผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผ้าพื้นเมือง
  3. อนุรักษ์และเผยแพร่ผ้าพื้นเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศใกล้เคียง
  4. เผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในเรื่องผ้าพื้นเมืองในมิติต่าง ๆ และถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชนเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผ้าพื้นเมือง ะยุกต์ใช้ในการผลิตผ้าพื้นเมือง
  5. เผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในเรื่องผ้าพื้นเมืองในมิติต่าง ๆ และถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชนเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผ้าพื้นเมือง
  6. ส่งเสริมการจำหน่ายผ้าพื้นเมืองอาเซียนและผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และประชาชนทั่วไป
  7. แสดงศักยภาพของประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการ สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ