เกี่ยวกับการสัมมนา

การสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน (ASEAN Traditional Textiles Symposium) เกิดจากการริเริ่มของสมาคม ASEAN Traditional Textile Arts Community ประเทศอินโดนีเซีย มีการจัดการสัมมนาครั้งแรกขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยได้เชิญประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา การสัมมนา ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณส่วนหนึ่งจาก ASEAN Foundation ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดี ในการสัมมนาครั้งนั้นจึงมีการได้ตกลงร่วมกันว่าจะจัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยแต่ละประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียนจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ต่อมามีการจัดการสัมมนา ครั้งที่ 3 ขึ้น ที่ประเทศมาเลเซีย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 และการสัมมนา ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ที่ประเทศเวียดนาม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า นักวิจัย นักธุรกิจ ศิลปินนักออกแบบเสื้อผ้า นักศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไปจำนวนประมาณ 150 - 200 คน การสัมมนาแต่ละครั้งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ การนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผ้า การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองของแต่ละประเทศ ตลอดจนวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ จากผ้า และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของประเทศสมาชิก และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ของประเทศต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ส่งเสริมการใช้เทคนิคการทอผ้าแบบใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถทอผ้าที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด นวัตกรรมในการผลิต เพื่อขยายตลาดผ้าอาเซียนสู่ประชาคมโลก ทั้งนี้ มีนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านผ้า นักธุรกิจ และผู้สนใจจากประเทศไทย รวมทั้งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพายัพเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

[อ่านต่อ..]