มหาวิทยาลัยพายัพ แบ่งออกเป็น 3 เขต ได้แก่

1.เขตแม่คาว
มหาวิทยาลัยพายัพเขตแม่คาว ถนน.ซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-1255,0-5385-1478 ถึง 0-5385-1486
Fax : 053-241983
2.เขตแก้วนวรัฐ
มหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐ ถนน.แก้วนวรัฐ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053-242484,053-243969 และ 053-306512-3
3.เขตธารแก้ว
มหาวิทยาลัยพายัพเขตธารแก้ว ถนน.ห้วยแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-400051,053-400370-2