งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ “ก้าวอย่างมั่นใจไปอาเซียน”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 17 มิ.ย. 59 เวลา 11:04)
          งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ “ก้าวอย่างมั่นใจไปอาเซียน” ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องสัมมนา ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นวิทยากร
          อาจารย์ทศพล บุญศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประธานคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า โครงการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้เข้าร่วมการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพ และมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในความเปลี่ยนแปลงของสังคมในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านทักษะอาชีพให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อีกด้วย
          ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการฝึกทักษะอาชีพจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ อาทิ การสอนตัดตุง จากครูหมี เบญจพล สิทธิประณีต ครูช่างศิลปหัตถกรรมประเภท “การตัดฉลุกระดาษ”  การสอนพับใบเตยเป็นดอกไม้ และการทำเทียนหอม และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ มากมาย
          จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพายัพเข้าร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลนิษา มีมงคล งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 053 - 851478 ต่อ 322  และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 088 2673795