คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี การเงินและการธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 14 มิ.ย. 59 เวลา 15:38)
          คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี การเงินและการธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ร้อยตำรวจโทแก้ว เนตตโยธิน มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
          อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์ คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร เผยว่า โครงการ แข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี การเงินและการธนาคาร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะความสามารถผ่านกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก ประกอบกับเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน และนำเสนอวิชาชีพในอนาคตแก่เยาวชน โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ 8.00 – 12.00 น. การแข่งขันตอบคำถามทางด้านบัญชี และช่วง 12.30 – 16.30 น. เป็นการแข่งขันตอบคำถามทางด้านการเงินและการธนาคาร และหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน
          สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ 053 – 851478 ต่อ 426