ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เรื่อง “การบริการวิชาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 17 มิ.ย. 59 เวลา 14:11)
          ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เรื่อง “การบริการวิชาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง” ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
          อาจารย์ ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยว่า โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เรื่อง “การบริการวิชาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง” จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการผลิตองค์ความรู้ที่หลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการเสริมสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาของคณะวิชา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญาณุวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา วิทยาสื่อ ศิลปะและเและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร
          สอบถามรายละเอียดการจัดโครงการได้ที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทร.7237