คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ ร่วมกับหน่วยงาน/องค์การวิชาชีพซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรจัดประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์และบริการทำบัตรประจำตัวเภสัชกรของสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 14 มิ.ย. 59 เวลา 14:20)
          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับหน่วยงาน/องค์การวิชาชีพซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตร 5 หน่วยงานได้แก่ ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์เรื่อง Osteoarthritis and The Latest Pharmacological treatment Guideline และ Prevention and Treatment of Knee Osteoarthritis with Glucosamine Sulfate และจัดบริการทำบัตรประจำตัวเภสัชกรของสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย
          โดยจะมีบริการทำบัตรประจำตัวเภสัชกรของสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ. ห้อง CP111 ตึกชุมพาบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (รับจำนวนจำกัดเพียง 400 คน) ผู้ที่ต้องการทำบัตรประจำตัวเภสัชกรต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย ส่วนการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์ เรื่อง Osteoarthritis and The Latest Pharmacological treatment Guideline และ Prevention and Treatment of Knee Osteoarthritis with Glucosamine Sulfate จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 – 13.30 น. ณ. โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งผู้ร่วมประชุมครั้งนี้จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 3 หน่วยกิต (รับจำนวนจำกัดเพียง 250 คน) และต้องนำบัตรประจำตัวเภสัชกรหรือบัตรที่ราชการออกให้ที่มีรูปภาพ มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
          เภสัชกรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 กิจกรรมหรืออาจจะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เภสัชกร ณัฏฐชัย แสงสินธุ์ชัย โทร. 091-0679458 หรือสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทางออนไลน์ที่ http://goo.gl/forms/3Y0uuT1FTTiPDxQu2