คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ ฉลองครบรอบ 25 ปี มอบทุนการศึกษากว่า 125 ทุน ในปีการศึกษา2559
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 14 มิ.ย. 59 เวลา 11:13)

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้ง เตรียมแจกทุนการศึกษากว่า 125 ทุน ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
          ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต คณบดีคณะนิติศาสตร์ เผยว่า ในปีการศึกษา 2559 นี้ คณะนิติศาสตร์ จะมีอายุครบ 25 ปี ซึ่งถือเป็นระยะเวลาอันยาวนานที่ได้สร้างนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยความรู้ทางด้านกฎหมายและธำรงไว้ด้วยคุณธรรม จริยธรรมตามแบบอย่างของนักกฎหมายที่ดี โดยมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพมากมาย ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้พิพากษา อัยการ นิติกร ทนายความ เป็นต้น และเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้สนใจเรียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี จำนวน 100 ทุน และระดับปริญญาโท 25 ทุน โดยทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้น จะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 60,000.- บาท ต่อคน
ผู้ยื่นขอทุนต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า และเมื่อเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องได้รับเกรดเฉลี่ยระหว่างศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5 ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ส่วนทุนในระดับปริญญาโท เป็นเป็น 2 ประเภทคือสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 40,000.- บาท จำนวน 10 ทุน และสำหรับศิษย์เก่านิติศาสตร์รวมถึงหน่วยงานที่มีความตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพายัพ จะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 20,000.- บาท โดยต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยขณะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00
          สมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2559 หากสนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478 ต่อ 5102 หรือที่ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478 ต่อ 240 , 241