คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา แก่ผู้สนใจเรียนต่อในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 14 มิ.ย. 59 เวลา 11:11)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา แก่ผู้สนใจเรียนต่อในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559
          อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เผยว่า ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สนใจเรียนหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการชำระค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 33,000 บาท และหากสามารถรักษาระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปในแต่ละปีการศึกษา จะได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษาในปีถัดไปต่อเนื่องจนจบการศึกษา
          ผู้ยื่นขอทุนต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครขอรับทุนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช./ปวส.  หรือเรียนวิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเรียนวิชาคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต หรือเข้าสอบวัดความรู้ที่ทางสาขาวิชาฯ จัดการสอบให้ในกรณีที่เรียนไม่ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด  ส่วนผู้ขอรับทุนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือสอบวัดความรู้โดยสาขาวิชาฯ ในกรณีที่เรียนไม่ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ 
          สมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2559 หากสนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478 ต่อ 7102 หรือที่ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478 ต่อ 240 , 241