เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service New E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ประมวลภาพกิจกรรม


งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2558  หัวข้อ “ก้าวอย่างมั่นใจไปอาเซียน” 
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 17 มิ.ย. 59 เวลา 11:04)
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เรื่อง “การบริการวิชาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 17 มิ.ย. 59 เวลา 14:11)
คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี การเงินและการธนาคาร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 14 มิ.ย. 59 เวลา 15:38)
คณะวิทยาศาสตร์  มอบทุนการศึกษา แก่ผู้สนใจเรียนต่อในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559   
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 14 มิ.ย. 59 เวลา 11:11)
คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ ฉลองครบรอบ 25 ปี มอบทุนการศึกษากว่า 125 ทุน ในปีการศึกษา 2559
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 14 มิ.ย. 59 เวลา 11:13)
คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ ร่วมกับหน่วยงาน/องค์การวิชาชีพซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตร จัดประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์และบริการทำบัตรประจำตัวเภสัชกรของสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 14 มิ.ย. 59 เวลา 14:20)